Privacyverklaring Sanofi Academy

 

 1. 1. Uw persoonsgegevens
 2. 1.1. Wij verwerken persoonsgegevens van u in het kader van uw inschrijving voor en deelname aan nascholing(en) en uw gerelateerde Mijn Academy account. Sanofi B.V. is hiervoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. 1.2. U draagt er zorg voor dat u uw gegevens correct invoert bij inschrijving en bij het beheren van de gegevens in uw account.
 4. 2. Doeleinden
 5. 2.1. Deze gegevensverwerkingen zijn nodig voor het goed laten verlopen van de inschrijvingen en het aanmaken en in stand houden van de Mijn Academy accounts; BIG-register verificatie; de organisatie van onze nascholing en verzorging van accreditatie; het innen van vergoedingen en de (financiële) administratie.
 6. 2.2. We gebruiken uw gegevens (e-mail) om u de benodigde informatie en eventuele materialen of evaluaties te sturen voor de cursus waarvoor u ingeschreven bent en uw account. Tenzij u aangeeft dit niet te wensen, houden we u ook op de hoogte van andere Sanofi Academy cursussen, evenementen en nieuws over de Sanofi Academy. Dit kunt u dit bij inschrijving aangeven; bij de voorkeuren in uw account; of via de afmeldoptie in elke mailing.
 7. 2.3. We kunnen deelnemers- en accountgegevens aggregeren voor analysedoeleinden en statistiek. Die analyses en statistieken zijn niet meer tot individuele deelnemers herleidbaar.
 8. 2.4. Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw vragen en verzoeken of eventuele geschillen; en voor de naleving van onze verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving.
 9. 3. Grondslagen
 10. 3.1. Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de Wet bescherming persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018 uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De wettelijke grondslagen voor onze verwerkingen van uw gegevens zijn de uitvoering van (cursus- en account)overeenkomsten met u; en daarnaast het gerechtvaardigd belang van Sanofi bij het onderhouden van de contacten en relatie met u als professional in de gezondheidszorg, in het kader van de goede bedrijfsvoering en relatiemanagement. De (financiële)cursusadministratie is tevens gebaseerd op wettelijke administratieverplichtingen en fiscale plichten.
 11. 4. Toegang en verstrekking
 12. 4.1. De gegevens in uw Mijn Academie account zijn in de eerste plaats toegankelijk voor uzelf.
 13. 4.2. Vanuit Sanofi hebben de bij de organisatie en administratie van nascholing betrokken medewerkers (event managers) toegang tot de basisgegevens in de cursusadministratie, waaronder de deelnemerslijsten met naam, contactgegevens en BIG-nummer. Daarnaast hebben de administrator van dat systeem binnen Sanofi en de betrokken IT dienstverlener toegang tot accountgegevens. Deze personen behandelen uw gegevens vertrouwelijk, en gebruiken ze uitsluitend voor zover dit nodig is voor de eerder genoemde doeleinden en de uitvoering van hun taken in dat kader. De IT dienstverlener is een bewerker in de zin van de privacyregelgeving. Een bewerker is wettelijk verplicht tot vertrouwelijkheid en mag persoonsgegevens uitsluitend verwerken volgens de instructies van Sanofi.
 14. 4.3. Voor uw accreditatie kan het nodig zijn dat wij uw deelnamegegevens verstrekken aan accreditatieorganisaties. Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen wij ook gegevens verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst.
 15. 5. Bewaar- en verwijdertermijnen
 16. 5.1. Wij doen ons best om de verwerking van uw gegevens tot een minimum te beperken en verwijderen gegevens wanneer die niet meer nodig zijn. Wanneer de cursus afgerond is, zullen we de specifiek voor die cursus verstrekte gegevens verwijderen, zoals het opgegeven rekeningnummer en eventuele dieetwensen.
 17. 5.2. Daarnaast zijn er gegevens die bewaard blijven in uw Mijn Academie account. U kunt daar zelf uw gegevens beheren.
 18. 5.3. Een account en de daarin opgenomen gegevens verwijderen we wanneer uw account eindigt (zie Algemene Voorwaarden) en/of wanneer 2 jaar lang geen actief contact met u is geweest. Dit laatste geldt dus wanneer u zich na de laatst gevolgde cursus niet binnen twee jaar opnieuw voor nascholing bij ons inschrijft en in die tijd evenmin inlogt in uw account of contact met ons zoekt met betrekking tot nascholing. Voordat wij om deze reden een account beëindigen en verwijderen, sturen we u hierover een bericht, zodat u nog kunt aangeven uw Mijn Academy account te willen behouden.
 19. 5.4. De administratie van gevolgde cursussen bewaren wij gedurende 7 jaar, conform de wettelijke bewaartermijn. Dit omvat deelnemerslijsten, aanwezigheidsregistratie en financiële administratie per cursus. Als uw account verwijderd is, kan het dus zijn dat uw gegevens nog wel voorkomen in de cursusadministratie(s).
 20. 6. Gegevens van websitebezoekers in het algemeen
 21. 6.1. Naast deze specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van nascholing en Mijn Academy, verwerken wij ook gegevens van onze websitebezoekers. Meer informatie daarover kunt u lezen in onze uitgebreide Privacyverklaring en in de Cookieverklaring.
 22. 7. Wijziging
 23. 7.1. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd updaten. Wij raden u dan ook aan dit Statement regelmatig te raadplegen.
 24. 8. Uw rechten en contact
 25. 8.1. U heeft het recht op inzage in de door Sanofi van u verwerkte persoonsgegevens. Ook heeft u - indien daar aanleiding toe bestaat - recht op correctie, verwijdering, afscherming of verzet. U kunt door in te loggen op uw Mijn Academy account daar zelf uw gegevens inzien en beheren. Ook kunt u een verzoek om uw inzage- en andere rechten uit te oefenen sturen naar privacy.ne@sanofi.com. Desgewenst kunt u ons daarvoor ook bereiken via de onderstaande algemene contactgegevens. Richt u dan tot de afdeling Legal.
 26. 8.2. Om misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld dat iemand anders dan uzelf om inzage in uw persoonsgegevens vraagt, kunnen wij bij twijfel een identiteitscheck uitvoeren voordat wij overgaan tot het verstrekken van inzage of het doorvoeren van andere verzoeken.
 27. 8.3. Heeft u andere vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u ons daarover een e-mail sturen naar privacy.ne@sanofi.com.
 28. 8.4. Onze algemene contactgegevens:
 29. Sanofi B.V.
 30. Paasheuvelweg 25
 31. 1105 BP Amsterdam
 32. privacy.ne@sanofi.com
 33. Telefoon: 020 - 245 4000
 34.  
 35.  

Laatste update: 24 januari 2023