Algemene voorwaarden Sanofi Academy

Sanofi B.V. (hierna ook Sanofi, of wij/we/ons/onze) organiseert geregeld nascholing voor professionals in de zorg. Dit doen we onder de noemer Sanofi Academy, hier ook wel kortweg aangeduid als Academy. De nascholing kan in verschillende vormen plaatsvinden, zoals een cursus, congres, symposium, masterclass. Voor het leesgemak gebruiken we voor alle vormen van nascholing in deze Algemene Voorwaarden de termen ‘nascholing’ en ‘cursus’.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) inschrijving voor en deelname aan nascholing binnen de Sanofi Academy; (ii) het daaraan gekoppelde online Mijn Academy account en het gebruik van dit account; en op (iii) de overeenkomsten die in het kader van het voorgaande tot stand komen tussen u (of uw organisatie) en Sanofi.

 1. 1. Inschrijving voor nascholing en Mijn Academy account
 2. 1.1. De inschrijving voor nascholing bij de Academy gaat via ons online inschrijvingsportal en het Mijn Academy account. Heeft u nog geen account? Dan maken wij die bij uw cursusinschrijving automatisch voor u aan. Inschrijving is eenvoudig; u gaat (via de ontvangen link) naar de betreffende cursuspagina en volgt daar de aangegeven stappen voor inschrijving en machtiging voor incasso van de eventuele eigen bijdrage.
 3. 1.2. U draagt er zorg voor dat u uw gegevens correct invoert bij inschrijving en bij het beheren van de gegevens in uw account.
 4. 1.3. Wanneer u bent ingeschreven voor een cursus en/of Mijn Academy, komt de overeenkomst daarvoor tot stand. U ontvangt per e-mail bevestiging hiervan. De eerste keer moet u op de activeringslink klikken om de inschrijving af te ronden. Dit staat dan duidelijk in de bevestigingsmail aangegeven.
 5. 1.4. U bent verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord. U dient dit wachtwoord geheim te houden en nooit met anderen te delen. Heeft u het vermoeden dat een ander kennis kan hebben genomen van uw wachtwoord? Wijzig dit wachtwoord dan meteen. Heeft u het vermoeden dat een ander toegang heeft gehad tot uw account? Waarschuw ons dan.
 6. 1.5. Mijn Academy en onze nascholing zijn uitsluitend beschikbaar voor professionals in de zorg, niet voor consumenten. Inschrijving voor een cursus is in beginsel alleen mogelijk indien u daarvoor een uitnodiging heeft ontvangen. In andere gevallen behouden wij ons het recht voor om een inschrijving te weigeren. Bij weigering informeren we u daar zo snel mogelijk over.
 7. 1.6. De overeenkomst voor en het recht op deelname aan een cursus zijn niet overdraagbaar. U kunt dus niet iemand anders in uw plaats aan een cursus laten deelnemen.
 8. 2. Annulering van een cursus
 9. 2.1. Sanofi behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren en zal de deelnemers daarvan dan zo tijdig mogelijk op de hoogte brengen. Sanofi kan een nieuwe datum voor de cursus voorstellen. Indien Sanofi geen nieuwe datum voorstelt, of indien u niet aangeeft op de nieuwe datum aan de cursus te zullen deelnemen, zal Sanofi de betaalde eigen bijdrage volledig restitueren.
 10. 2.2. U kunt zelf ook uw deelname aan een cursus annuleren. Dit doet u door een e-mail te sturen naar de eventmanager van de cursus, zoals vermeld in de uitnodiging en in MijnAcademy (bij de nadere informatie over de cursus; tabblad contact). Geef in uw e-mail duidelijk aan, dat u uw deelname aan de cursus annuleert, onder vermelding van de volledige naam en datum van de cursus.
 11. 2.3. Tot één week voorafgaand aan de eerste cursusdag is annulering kosteloos. Wij restitueren dan de eigen bijdrage, voor zover u die al betaald heeft. Annuleert u binnen één week voor de eerste cursusdag? Dan restitueren wij de eigen bijdrage niet. Deze bent u dan volledig verschuldigd. Hetzelfde geldt wanneer u zonder te annuleren niet op de cursus verschijnt (no-show).
 12. 3. Ziekte / verhindering spreker
 13. 3.1. Bij ziekte en/of verhindering van een spreker (waaronder ook docenten) zal Sanofi voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Sanofi u zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen, waarop de betreffende cursus alsnog zal worden gegeven. Indien dit evenmin mogelijk blijkt, of indien u uw deelname op de voorgestelde alternatieve data niet bevestigt, wordt de cursus c.q. uw deelname geannuleerd en zal Sanofi uw volledige betaalde eigen bijdrage restitueren.
 14. 3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geeft ziekte en/of verhindering van een spreker de deelnemers geen recht op (kosteloze) annulering van een cursus of enige (schade)vergoeding.
 15. 4. Aansprakelijkheid
 16. 4.1. Wij selecteren onze sprekers en verzorgen onze nascholing en gerelateerde (cursus)materialen met de grootst mogelijke zorg. Wij kunnen echter nooit garanderen dat dit volledig foutloos gebeurt.
 17. 4.2. Behoudens opzet of grove schuld van Sanofi of andere omstandigheden waaronder aansprakelijkheid niet rechtsgeldig beperkt kan worden, is de aansprakelijkheid van Sanofi in verband met nascholing en Mijn Academy beperkt tot directe schade en tot maximaal de voor uw cursusdeelname betaalde eigen bijdrage.
 18. 5. Beëindiging account
 19. 5.1. U kunt uw Mijn Academy account beëindigen door gebruikmaking van de optie ‘account verwijderen’ in uw Mijn Academy account. Schrijft u zich hierna weer in voor onze nascholing, dan wordt er een nieuwe account voor u aangemaakt.
 20. 5.2. Wij kunnen eveneens accounts beëindigen. Wij zullen u daar altijd tijdig vooraf over informeren, in ieder geval een maand voor beëindiging.
 21. 5.3. Beëindiging van een account kwalificeert als opzegging van het account. Dit is niet van invloed op deelname aan cursussen waarvoor u al bent ingeschreven en nog niet hebben plaatsgevonden. In dat geval eindigt uw account pas op het moment dat de cursus is voltooid of geannuleerd.
 22. 6. Wijzigingen en afwijkingen
 23. 6.1. Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Wanneer een wijziging plaatsvindt, zullen we dit zoveel mogelijk op de website aangeven. Indien sprake is van essentiële wijzigingen, zullen wij accounthouders een maand van tevoren over de wijziging informeren.
 24. 6.2. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, zijn op die inschrijving en uw deelname de voorwaarden van het moment van inschrijving van toepassing, ook als de Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen.
 25. 6.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging (waaronder e-mail) van een daartoe bevoegde persoon binnen Sanofi B.V. Een voorbeeld hiervan is, wanneer u in overleg een vervanger in uw plaats laat deelnemen aan een cursus, en onze eventmanager dit per e-mail aan u bevestigt.
 26. 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 27. 7.1. Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, onze nascholing, Mijn Academy accounts en de gerelateerde overeenkomsten.
 28. 7.2. Geschillen die niet minnelijk opgelost kunnen worden, worden bij uitsluiting in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van rechtbank Den Haag.
 29. 8. Onze gegevens
  Sanofi B.V.
  Paasheuvelweg 25
  1105 BP AMSTERDAM
  Telefoon: 020 - 245 4000
  Contactformulier
  Kamer van Koophandel nummer: 32050737
  Btw-nummer NL800256888B01

Laatste update: 24 januari 2023