Webvoorwaarden Sanofi Academy

Webvoorwaarden

Deze website www.sanofi-academy.nl is eigendom van en valt onder verantwoordelijkheid van Sanofi-aventis Netherlands B.V., hierna ook aangeduid met wij/we/ons/onze of Sanofi. Op het bezoeken en gebruiken van deze website zijn deze Webvoorwaarden van toepassing. We raden u aan deze Webvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien wij ze van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Lijst van de verschillende hoofdstukken, met directe links

 1. Intellectuele Eigendom
 2. Informatie op de website
 3. Links naar andere websites
 4. Privacy
 5. Cookies
 6. Kwaliteit en beschikbaarheid
 7. Aansprakelijkheidsbeperkingen
 8. Verschillen per land of regio
 9. Toepasselijk recht en geschillen
 10. Bij de website betrokken partijen
 11. Credits

1. Intellectuele Eigendom

De inhoud van deze website evenals de onderliggende software zijn het intellectuele eigendom van Sanofi of haar licentiegevers. U mag de informatie en overige content op de website uitsluitend gebruiken in het kader van de raadpleging en het normale gebruik van deze website; te weten het gebruik waarvoor Sanofi de website en content (incl. downloads) uitdrukkelijk beschikbaar heeft gemaakt. Buiten dit normale gebruik geldt, met uitzondering van een enkele kopie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, dat u voor elke reproductie of andersoortig verdergaand gebruik Sanofi om schriftelijke toestemming moet vragen.

Bij elk gebruik van de website en de content moet u de rechten van derden respecteren en moet u zich onthouden van enig gebruik dat leidt tot denaturatie of andersoortige wijziging. Bij het gebruik van de website dient u tevens de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de website besmet raakt met schadelijke elementen, waaronder maar niet beperkt tot "virussen", "Trojaanse paarden" of een andersoortige "malware".

Op alle kopieën van het geheel of een deel van de inhoud van de website verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2016-2017 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Sanofi en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten. Elk verdergaand gebruik dan het normale gebruik van de website en reproductiehandelingen zonder toestemming van Sanofi gelden als inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Naar begin van de pagina.


2. Informatie op de website

Het kan voorkomen dat zich op de website een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Sanofi. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van de Sanofi groep en ontvangen geen vergoeding van Sanofi voor hun mening en de publicatie daarvan. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke content wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi.

Voorts bevat de website informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen, alles uitsluitend bedoeld voor gebruik door de mens. Dit is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van advies van uw eigen arts, apotheker of een andere medische of paramedische professional. Deze informatie is evenmin bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de website wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een andere competente professional uit de gezondheidszorg te raadplegen.

Naar begin van de pagina.


3. Links naar andere websites

Wanneer u deze website verlaat en naar een website van een derde partij gaat c.q. in de digitale omgeving van een derde partij komt, is het bepaalde in dit document niet meer van toepassing en verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde partij. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u klikt op een link naar een website van een derde. Sanofi heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en digitale omgevingen, en is hier niet verantwoordelijk voor. Het bestaan van een link op een website van Sanofi naar de website van een derde partij betekent niet dat Sanofi (de inhoud, functionaliteiten of inrichting van) die website op de een of andere manier goedkeurt. Wij controleren dergelijke websites niet, garanderen geen beschikbaarheid en sluiten alle aansprakelijkheid in verband met websites van derden uit. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de processen, het beleid, de inhoud, reclame, producten of andere informatie op websites van derden.

Overigens kunnen op andere websites van Sanofi zelf ook andere Webvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief ander privacy- en cookiebeleid. Wij raden u aan de Webvoorwaarden op elke website te bekijken.

Als u op uw (bedrijfs)website een hyperlink naar deze of andere websites van Sanofi wilt plaatsen, dan dient u ons vooraf om schriftelijke toestemming te vragen.

Naar begin van de pagina.


4. Privacy

Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. Zij is daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit hoofdstuk informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website.


4.1 Websitebezoek
Sanofi verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer u uw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of u een online contactformulier invult. Sanofi houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als u per e-mail of telefoon contact opneemt met Sanofi.

Verder worden van iedereen die de website bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres; browser specificaties; en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, waarover u hieronder aanvullende informatie vindt in het hoofdstuk over cookies.


4.2 Doeleinden
Sanofi verwerkt de gegevens van websitebezoekers en accounthouders hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de website en de afgeschermde inloggedeeltes kunnen gebruiken. Dit is dus opdat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief; en contact kunnen opnemen via het contactformulier. Wat accounthouders betreft worden hun persoonsgegevens tevens gebruikt voor het aanmaken en activeren van hun account (inclusief identiteitsverificatie en validatie); het afhandelen van hun eventuele bestellingen en andere transacties via hun account en onze gerelateerde administratie en intern beheer.

Daarnaast gebruikt Sanofi gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, met name om geaggregeerde statistische informatie op te (laten) stellen (websitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, verbetering van de navigatie op de website en aanpassing aan de behoeften van onze bezoekers; om te meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze website komen; en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld door verzending van nieuwsbrieven of door te reageren op van u ontvangen berichten.

Tot slot verwerkt Sanofi gegevens voor de beveiliging van de website en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat Sanofi uw gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel.


4.3 Ontvangers
Een door Sanofi ingeschakelde bewerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een bewerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website (zie 10.3 hieronder). Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi.

In de toekomst kan Sanofi één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar het hoofdstuk over cookies hieronder.


4.4 Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage in de verwerking van uw gegevens en kunt Sanofi daarom verzoeken. Indien daaruit blijkt dat Sanofi onjuiste persoonsgegevens van u verwerkt of persoonsgegevens verwerkt die zij niet zou moeten verwerken, heeft u het recht om Sanofi om correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar privacy.nl@sanofi.com. Ook kunt u ons een zo’n verzoek sturen met gebruikmaking van de contactgegevens onderaan deze Webvoorwaarden. Wij verzoeken u het betreffende bericht dan aan de ‘afdeling Legal’ te richten, zodat het zonder omwegen de juiste afdeling bereikt.

Naar begin van de pagina.


5. Cookies

Dit hoofdstuk over cookies en de door u gegeven toestemming voor cookies zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website. In de cookiemelding geeft u toestemming voor het gebruik van cookies zoals omschreven in die cookiemelding en nader toegelicht in dit hoofdstuk.

Sanofi streeft ernaar om de informatie over cookies up-to-date te houden maar benadrukt dat deze informatie altijd een momentopname is. Vanwege de constante innovatie van de website, het niet-statische karakter van internet en de derde partijen die bij cookies betrokken zijn, kan het zijn dat niet altijd alle actuele cookies en informatie daarover hier beschikbaar zijn.

Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, verwerken wij die conform het privacyhoofdstuk in deze Webvoorwaarden.


5.1 Soorten cookies en doeleinden
Met cookies bedoelen we elke techniek die gebruikt wordt om data op een computer, telefoon of tablet te plaatsen of er vanaf te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina in je browser opslaat en later weer kan herkennen. Andere soorten cookies zijn JavaScripts, web beacons (tags) of device-fingerprinting.

Hieronder geven we uitleg over welke soorten cookies wij op de website gebruiken en waarom we dat doen (voor welke doeleinden).

Noodzakelijke cookies
Dit zijn Cookies die noodzakelijk zijn om het gebruik van de website of een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Zo is er een cookie die ervoor zorgt dat u ingelogd blijft, en niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u doorklikt naar een andere pagina van de website. Dit soort sessiecookies verwijderen we meteen wanneer u de website verlaat; uw browser sluit; of na verloop van enige tijd (tussen 10 en 60 minuten) zonder activiteit op de website. Voor de noodzakelijke cookies is geen toestemming vereist. Deze worden onafhankelijk van toestemming geplaatst, wanneer u de website bezoekt of een relevante functionaliteit gebruikt.

Analytic cookies
Sanofi gebruikt op veel van haar websites Google Analytics voor websitestatistieken. Daarmee krijgen we inzicht in het gebruik van onze websites en onze bezoekers (doelgroep- en marktanalyse). Met behulp van die informatie kunnen we de website en de navigatie daarop steeds verbeteren en aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Zo optimaliseren we de gebruikerservaring.

Google plaatst hiervoor een aantal cookies via onze websites en verzamelt daarmee gegevens over het gebruik daarvan. Deze informatie omvat bijvoorbeeld vanaf welke website bezoekers op onze website komen; welke pagina’s ze op onze website bekijken en hoe lang; klikgedrag op onze website; gebruikte browser en schermresolutie. Met deze gegevens stelt Google voor Sanofi geaggregeerde rapporten op met betrekking tot het gebruik van de website. Google kan in die rapporten ook aanvullende informatie toevoegen uit haar eigen gegevens, zoals tot de affiniteitscategorie (interesseprofiel), leeftijdscategorie, taal of locatie van groepen websitebezoekers. Deze informatie ontvangen wij uitsluitend geaggregeerd en nooit op individueel niveau.

Google kan de met haar cookies verzamelde informatie ook verwerken voor haar eigen doeleinden. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen naar de informatie van Google zelf. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze gegevens door Google en hier voor haar algemene privacybeleid. Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier (in het Engels). Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken.

Advertentietags
Zoals de meeste bedrijven, plaatst Sanofi geregeld advertenties, ook online. Wanneer je op een website van een derde op een advertentie (link / banner) klikt, die naar onze website of andere diensten (apps) leidt, is de kans groot dat daarbij een cookie (tag) wordt geplaatst die op onze website weer wordt uitgelezen. Dit kunnen we ook met banners op onze eigen websites doen. Zo kunnen we bijhouden via welke advertenties / banners (op welke website) bezoekers op onze website komen of een andere actie ondernemen, zoals een download.

Dit wordt ook conversiemeting genoemd en is bedoeld om de effectiviteit van een advertentie(campagne) te meten en eventueel om de vergoeding daarvoor vast te stellen. Met die informatie kunnen we ook onze verdere online advertentie- en marketingstrategie bepalen.

Wij gebruiken hiervoor o.a.de advertentiediensten van Facebook en Google. Facebook en Google kunnen de met hun cookies verzamelde informatie ook verwerken voor eigen doeleinden. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen naar de informatie van deze partijen zelf. Voor Facebook haar cookies policy en gegevensbeleid. Voor Google gegevens van apps of sites van partners en haar algemene privacybeleid.

Internationaal cookieverkeer
Google en Facebook hebben hoofdkantoren en andere vestigingen in de Verenigde Staten en elders buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn, dat deze partijen de met hun cookies verzamelde gegevens ook doorgeven naar zulke buitenlandse vestigingen. Indien u toestemming geeft voor de cookies van deze partijen, wordt dit ook gezien als toestemming voor een dergelijke doorgifte.


Let wel op, dat wanneer u cookies blokkeert, het soms nodig is handmatig de instellingen aan te passen als u een website bezoekt waarvan een onderdeel niet werkt zonder cookies.


5.3 Contact
Voor verdere vragen over het gebruik van cookies op deze website kunt u contact opnemen met Sanofi via de onderaan deze Webvoorwaarden opgenomen contactgegevens.

Naar begin van de pagina.


6. Kwaliteit en beschikbaarheid

Sanofi verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen, maar garandeert niet dat de informatie op de website te allen tijde nauwkeurig, actueel of uitputtend is. Sanofi behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud daarvan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de website zodanig te onderhouden dat zich nooit gebreken voordoen en / of dat de website ononderbroken foutvrij is; (ii) dat de website om enige andere reden tijdelijk niet beschikbaar kan zijn of permanent gestaakt kan worden, en dat (iii) de beschikbaarheid van de website ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen de website en u en tussen de website en andere systemen en netwerken. Sanofi en/of haar leveranciers kunnen de website geheel of gedeeltelijk te allen tijde wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de website aan te brengen.

De informatie op deze website en alle andere Sanofi websites wordt “as such” beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Sanofi biedt verder geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid van op websites weergegeven producten en de geschiktheid voor een specifiek doel.

Naar begin van de pagina.


7. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzet of grove schuld van Sanofi, sluit Sanofi elke aansprakelijk uit gerelateerd aan:

 • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie op de website;
 • enige wijziging, onbeschikbaarheid, buitengebruikstelling of storing van de website;
 • handelingen van derden met gebruikmaking van de website;

In het algemeen sluit Sanofi aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien deze schade voor Sanofi voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de website, (ii) het gebruik van de website, inclusief onverhoopt aldaar aanwezige schadelijke elementen zoals virussen of andere malware die uw computersysteem of enig ander device zouden kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de website is geleverd.

Naar begin van de pagina.


8. Verschillen per land of regio

De informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van de Sanofi Groep die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dit soort verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in dergelijke andere landen. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke sanofi dochteronderneming of uw zakelijke sanofi-aventis partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

Naar begin van de pagina.


9. Toepasselijk recht en geschillen

De website, het gebruik daarvan en deze Webvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Indien enige bepaling in deze Webvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet, nietig, of vernietigbaar blijkt, dan treft dit uitsluitend de betreffende bepaling c.q. het betreffende gedeelte daarvan; de rest van de Webvoorwaarden blijft volledig in stand en van toepassing.

Eventuele aan de website gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Naar begin van de pagina.


10. Gegevens van bij de website betrokken partijen


10.1 Eigenaar van de website en contactgegevens

Sanofi-aventis Netherlands B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
020 245 4000

Contactformulier

Sanofi-aventis Netherlands B.V. is een Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08065338.

Btw-nummer: 8036 42 842 B01


10.2 Publishing Director

Sanofi-aventis Netherlands B.V, Paasheuvelweg 25, 1105 BP te Amsterdam

 • Sanofi nr : SANL.SA.17.02.0101
 • Datum laatste review : 22 februari 2017

10.3 Hosting van de website

BRONS + TEN KATE
Amsterdamsestraatweg 18,
3743 AB Baarn
tel: +31(0) 35 888 88 46
mail: info@bronstenkate.com
web: www.bronstenkate.com

Webhosting server : Hosting contact: ResboIT, Bredaseweg 108a, Oosterhout (NB)

Naar begin van de pagina.


11. Credits

Gedeponeerde merken

www.sanofi-academy.nl en Sanofi Academy® zijn merken van Sanofi-aventis Netherlands B.V., onderdeel van de Sanofi groep.

Apple, het Apple logo, iPhone en iPod touch zijn merken van Apple Inc. Geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een dienstenmerknaam van Apple Inc.

Google, Google Play, het Google logo, zijn merken van Google Inc. (“Google”). Geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Google Play Store is een dienstenmerknaam Google Inc.

Fotografische credits:

 • Sanofi-aventis Netherlands B.V.
 • Sanofi groep

Laatst gewijzigd 22 februari 2017

Naar begin van de pagina.